Domů


info@bezbarier.cz

V. Krása: Nedostatek finan?ních prost?edk? ohrožuje realizaci zákona o sociálních službách

P?i v?erejším jednání vlády se nepoda?ilo do návrhu státního rozpo?tu zahrnout dostate?né finan?ní zdroje na financování poskytovatel? sociálních služeb. NRZP ?R vyzývá vládu ?R a Parlament ?R, aby p?i projednávání státního rozpo?tu navýšily prost?edky na dota?ní ?ízení pro poskytovatele sociálních služeb. Pokud se ve státním rozpo?tu nenajdou další peníze, hrozí kolaps p?edevším terénních sociálních služeb.

Celé prohlášení


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.