Domů


info@bezbarier.cz

Asistivní technologie neboli eInclusion

Cílem p?ísp?vku je seznámit s novými technologiemi, které mají za cíl usnadnit život zdravotn? postiženým a zlepšit kvalitu jejich života. Významným fórem, na kterém jsou nejnov?jší výsledky prezentovány, je mezinárodní konference ICCHP (International Conference Computers Helping People with Special Needs), konaná pravideln? jednou za dva roky. V sou?asnosti také b?ží celá ?ada evropských projekt? a sítí, jejichž cílem je vyvíjet r?zná za?ízení, pom?cky a po?íta?ové programy, které mají pomoci zdravotn? postiženým v každodenním život?.

www.tzb-info.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.