Domů


info@bezbarier.cz

2003 - Evropský rok osob se zdravotním postižením

Podle slov p?edsedy parlamentu shromážd?ní Rady Evropy vítá tato instituce iniciativu Evropské unie vyhlásit rok 2003 Evropským rokem osob se zdravotním postižením. Zárove? ovšem zd?raznil, že omezení této iniciativy toliko na ?lenské státy Unie by neodpovídalo zásadám, kterými se EU ?ídí. Informoval také o tom, že otázky práv zdravotn? postižených osob budou jedním z bod? konference ministr? 7.a 8. kv?tna ve Špan?lském m?st? Malaga. Na ní by m?l být p?ijat Evropský ak?ní plán na plné za?len?ní osob se zdravotním postižením do spole?nosti.

www.abilympics.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.