Domů


info@bezbarier.cz

M?stská knihovna v Kutné Ho?e se otev?e vozí?ká??m

M?stská knihovna v Kutné Ho?e se otev?e vozí?ká??m. Bezbariérový vstup i upravenou p?ilehlou zahradu budou moci poprvé využít v pátek. Úpravy vznikly v rámci projektu Sv?t bez bariér, informoval dnes ?TK Petr Vinš ze sdružení Aisis. "Navazujeme tak na lo?skou rekonstrukci bezbariérového kina Sv?t v Kutné Ho?e," dodala Danica Siváková, ?editelka odd?lení vn?jších vztah? kutnohorské tabákové spole?nosti Philip Morris, která projekt finan?n? podporuje. Cílem programu Sv?t bez bariér je podle ní "ukrajovat z po?tu kin, divadel a dalších ve?ejných míst, kam vozí?ká?i nemohou". Krom? zahrady a zázemí pro vozí?ká?e se budou moci kutnohorští ob?ané seznámit i se službami, jež handicapovaným lidem knihovna nabízí. Jde nap?íklad o internet pro slabozraké, zvukovou knihovnu nebo roznáškovou službu. Sou?ástí akce Sv?t bez bariér bude i výstava fotografií z rekonstrukce knihovny, hudební produkce a prodej výrobk? kutnohorského sdružení handicapovaných Maják. Každý návšt?vník navíc získá malý dárek a p?lro?ní ?lenství v knihovn? zdarma. jt fcz

CTK


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.