Domů

Domů > Články > Doprava a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

info@bezbarier.cz

DOPRAVA A OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Jednu ze skupin cestujících představují osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se jednak o lidi tělesně postižené (vozíčkáře), nevidomé a slabozraké, nebo neslyšící a nedoslýchavé, jednak o starší spoluobčany, trpící zdravotním nebo jiným postižením. Jejich právo na přemístění je zakotveno v Listině základních práv a svobod (zákon číslo 2/1992 Sb.):

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. (Tedy i v právech na přepravu a přemístění). Základní práva a svobody jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná.
Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
Článek 29
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Organizace CEMT vydala v roce 1999 Chartu o přístupu k dopravním službám a k dopravní infrastruktuře, která demonstruje politickou vůli ministrů dopravy zajistit, aby všechny nové stavby vyhovovaly potřebám osob se sníženou pohyblivostí.

 Charta m.j. konstatuje, že počet seniorů  se zejména v Evropě a v Severní Americe zvyšuje, a předpokládá, že v průběhu příštích padesáti let se  počet osob starších 65 let zdvojnásobí. Je logické, že starší lidé mají podobné problémy s mobilitou jako osoby invalidní, závisí jen na stupni postižení. Také pro ně jsou nové dopravní stavby, které - vzhledem ke své životnosti - mají sloužit další století. Protože, jak udává Charta, každý člověk má právo žít soběstačný život, je politickým úkolem vytvořit takovou Evropu, která bude vstřícná všem občanům. Právě proto nesmí být veřejné budovy překážkou pro některé z nich. Zajištění přístupu k nim je věcí veřejné správy, resp. veřejná správa musí dohlédnout na to, aby realizovaná stavba  byla pro daný účel vyhovující. Tomu by také měl odpovídat veřejný rozpočet, který s tímto požadavkem musí počítat.

 Mezi osoby se sníženou schopností pohybu a orientace patří nejen osoby s motorickými problémy, ale také nevidomí, slabozrací, nedoslýchaví. Všechny tyto skupiny obyvatelstva mají komplikace, které jim ztěžují přístup k dopravním službám. Na tomto místě je třeba konstatovat, že tímto problémem se zabývá Česká republika a Československo již dlouhá léta. Uvádíme zde zákony, vyhlášky, technické normy a ostatní předpisy, týkající se odstranění stavebních bariér (částečně použito materiálu SUDOP):

Zákon č. 2/1992 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Následně k němu vydaná Vyhláška č. 174 z roku 1994 Ministerstva hospodářství stanoví technické požadavky zabezpečující užívání veřejných zařízení a přístup k nim osobám tělesně postiženým. Týká se nové i rekonstruované dopravní infrastruktury.
Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Vyhláška MD č. 173/1995 Sb. doplněno vyhláškou č. 242/1996 Sb.
Vyhláška MD č. 177/1995 Sb. doplněno vyhláškou č. 243/1996 Sb.
Národní plán vyrovnání   příležitostí pro občany se zdravotním postižením - usnesení vlády č. 256/1998 Sb.
Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním  postižením, Valné shromáždění OSN 1993
Memorandum COST 335
UIC FICHE 565-3 VE o doporučeném vybavení železničních vozidel pro přepravu invalidů
ISO 7193 Vozíky pro invalidy
ISO/DIS 9386 - 1
ISO/DIS 9386 - 2
Informační systém TSm FMDS 1989
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody
ČSN 73 4959 Nástupiště
ČSN 73 6110 Místní komunikace
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
ČSN 74 4130 Schodiště a šikmé rampy
ČSN 74 4507 Zkušební metody podlah
TNZ 73 4955 Výpravní budovy a budovy zastávek
ČSD ŽPŘ Přeprava cestujících, zavazadel a spěšnin
ČSD - Předpis pro přepravu cestujících

Specifickým upravujícím textem pro kolejové dráhy je Vyhláška č. 173/1995, vydaná Ministerstvem dopravy, tzv. "dopravní řád". Obsahuje technické podmínky, včetně technických podmínek pro přepravu zdravotně postižených cestujících. Stavební  a technický řád drah je uveden ve Vyhlášce č. 177/1995. Jde o předpisy vztahující se k přepravě vozíčkářů, nevidomých, a ostatních cestujících se sníženou schopností pohybu a orientace. Důležitým opatřením v oblasti jízdného na železnici je 75% sleva pro zdravotně postižené občany, průvodce těžce postižené osoby je přepravován zdarma. Jak již bylo výše řečeno, mezi osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je možno počítat i seniory, na které se vztahuje 50% sleva (obyčejného) jízdného na železnici.

Pro lepší orientaci nevidomých a slabozrakých osob existují akustické a hmatové signály. Povelová souprava pro informování nevidomých a těžce zrakově postižených   byla vyvinuta podle zadání a požadavků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých jako jednotný systém pro celou ČR, pro dopravní podniky, železnici, křižovatky, podchody, letiště, obchodní domy, informační sloupy městských systémů. Jde o aktivní systém s rádiovým přenosem dat na kmitočtu 86,790 MHz, ČTÚ 1997 O R 545, nevidomý je vybaven kapesním vysílačem VPN 01 nebo vysílačem VPN   03, integrovaným ve slepecké holi. Souprava byla vyvinuta firmou APEX Praha. Přínosem tohoto systému je zvýšení mobility, nezávislosti a samostatnosti nevidomých, zvýšení bezpečnosti a plynulosti zejména hromadné dopravy. Dotykovými signály se zabývá vyhláška 174/1994 Sb. Návrhy na další zlepšení vycházejí především ze Sdružení zdravotně postižených v ČR a z Vládního výboru pro zdravotně postižené.

Přístupností osob se sníženou schopností pohybu a orientace k dopravní síti se zabývá i CEMT, respektive jeho "Skupina pro dopravu a zdravotně postižené.

Ing. Alena Houserová - Centrum dopravního výzkumu
houserova@cdvgis.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.