Domů

Domů > Články > Seminář na Rehaprotexu: Bariéry v českých městech

info@bezbarier.cz

Seminář na Rehaprotexu: Bariéry v českých městech

   Vážení,

obracíme se na Vás v záležitosti, týkající se Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Usnesení vlády věnovat se této problematice a finančně program Mobility podporovat nás velmi potěšilo, bohužel jeho konkrétní realizace nám připadá chaotická, nepromyšlená a v konečném důsledku program poškozující.

Jak při minulém vyhlášeném termínu pro odevzdávání projektů, tak při letošním listopadovém termínu jsme poskytli informace všem subjektům, u kterých by připadala možnost se projektu zúčastnit. Bohužel, jak plyne z našich poznatků i z konzultací z možnými žadateli, všichni narážíme na tytéž problémy:

1. metodický materiál - Nová kvalita místních dopravních systémů – je podivný slepenec několika různých materiálů, s logickými i věcnými chybami, ale rozhodně jako návod pro zpracování projektů Programu mobility pro všechno sloužit nemůže
2. čas od vyhlášení projektu k termínu uzávěrky je velmi krátký ( např. ve větších městech je třeba, aby se návrhem nejdříve zabývala dopravní komise Magistrátu, pak se připravil materiál do Rady města, následně do zastupitelstva a na základě těchto rozhodnutí se teprve projekt začne připravovat. Dalším problémem je, že v současnosti se řeší rozpočty měst na další rok a není jisté, zda bude finanční spoluúčast na projektu odsouhlasena).
3. neexistují vzorové pilotní projekty, nebo se nám je alespoň nepodařilo objevit
4. stejně tak se nám nepodařilo narazit na někoho, kdo by byl schopen poskytnout zasvěcenou a odbornou poradenskou činnost a metodické vedení realizátorům jednotlivých projektů (viz. Náplň činnosti řídícího výboru)
5. nebyly zveřejněny výsledky z minulých výběrových řízení, přijaté a odmítnuté projekty
6. informace poskytované řídícím výborem jsou rozporuplné
7. pokud nebude změněn stávající stav, kdy neexistuje pro oblast posuzování projektů z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb. dotčený orgán státní správy a úředníci trvají na dodržení nelogických hodnot z výše citované vyhl. (např. výška nástupní hrany nástupiště MHD 200 mm při úrovni podlahy v nízkopodl. vozidle cca 350 mm), neexistence požadavku vytvoření bezbariérových úprav při opravách nástupišť a chodníků, bude část vynaložených prostředků z projektu mobility vynaložena zbytečně na úpravy, které bezbariérovost nejen nezlepší, ale naopak po dobu životnosti stavby ji zakonzervují na nevyhovujícím stavu
8. celý projekt Mobility má velmi špatnou propagaci – nikdo z námi oslovených úředníků o projektu dosud neslyšel

Na základě vyjmenovaných problémů Vás žádáme:

o odsunutí uzávěrky projektu mobility (30.11. 2003) minimálně o čtvrt roku
o urychlené vypracování a zveřejnění metodiky/metodických pokynů, na základě kterých by bylo možno projekty správně zpracovat ( obáváme se, že ani dle Podrobných podkladů ke zpracování projektů pro Národní rozvojový program mobility pro všechny z října 2003 to není možné)
o urychlené vypracování a zveřejnění pilotních projektů
o určení kvalifikované osoby, která bude schopna poskytovat odbornou poradenskou činnost a metodické vedení realizátorům jednotlivých projektů
o zveřejnění informací o minulých výběrových kolech (stručné popisy projektů, které uspěly a proč, které neuspěly a proč, přidělené finance, zda byl celkový objem financí vyčerpán, pokud ne, zda byly převedeny do dalších let, …)
o zveřejnění informací, kolik financí bylo již prostřednictvím programu mobility vyčerpáno ( např. vypracování metodiky, atd.)
o zvážení, zda stávající řídící výbor plní svou funkci, kdo je za problémy zodpovědný popř. zvolit nový řídící výbor, který bude opravdu funkční
urychleně začít pracovat na návrhu změny legislativy, která by řešila existenci dotčeného orgánu státní správy pro oblast posuzování projektů z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb. , jež by vydával závazná a odborně správná stanoviska pro stavební úřady
o vhodnou formu propagace celého projektu

Současně vám nabízíme možnost tyto informace o Programu mobility odprezentovat v časopise Vozíčkář (opět viz. úkoly řídícího výboru) a na našem semináři o bariérách v ČR na veletrhu Rehaprotex v listopadu 2003 v Brně.

Předem děkujeme za odpověď

S pozdravemLiga za práva vozíčkářů Brno


Ing. M. Antonovičová
antonovicovi@volny.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.