Dokumenty Domů Dokumenty

Domů > Dokumenty > Národní plán

info@bezbarier.cz

NÁRODNÍ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZP

V dubnu 1998 přijala vláda České republiky Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Jde o velmi důležítý dokument, který stručně charakterizuje jednotlivé oblasti života této skupiny obyvatel a stanovuje v nich jednak cíle, jednak závazná opatření pro různé státní instituce. Realizace těchto opatření by měla vést ke zlepšení žívotních podmínek zdravotně postižených.
Problematika dopravy je v Národním plánu obsažena v 5. kapitole nazvané Odstraňování bariér. Současná situace je tu shrnuta do konstatování, že "pouze minimálních výsledků v minulém období bylo dosaženo při odstraňování bariér ve veřejné dopravě". Cílem je "zabránit vzniku nových dopravních bariér a odstraňovat bariéry stávající". Na oprávněné poža
davky vozíčkářů a ostatních tělesně postižených reagují tato tři opatření:
5.1 d) Provádět úpravy technických podmínek pro nově dovážené prostředky veřejné dopravy z hlediska jejich užívání a přístupnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
MDS - do 31. 12. 1998
Finanční krytí - v rámci rozpočtové kapitoly MDS
5.1 e) V právních předpisech novelizovaných a nově zpracovávaných vytvářet podmínky pro postupné zpřístupňování všech druhů dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. MDS - průběžně
Finanční krytí - v rámci rozpočtové kapitoly MDS
5.1 f) Vytvořit finanční stimuly pro větší
rozšíření bezbariérových dopravních prostředků v rámci veřejné dopravy.
MDS - průběžně Orientační finanční potřeba:
- u vozidel MHD elektrické trakce při nákupu nízkopodlažních vozidel zvýšení nákladů asi o 50 % - u autobusů v MHD a v příměstské dopravě dojde u nízkopodlažních autobusů ke zvýšení nákladů zhruba o 40 %,
- u dopravní infrastruktury dojde ke zvýšení o 2, 5-3, 5 %,
- u vozidel určených pro přepravu osob u ostatních doprav dojde ke zvýšení nákladů o 4-5 %.
Finanční krytí - v rámci rozpočtů OkÚ a obcí, popř. v rámci dotací účelově vázaných na obnovu vozidlového parku


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.