Prístupnost NP a CHKO pro všechny
   Vážená paní, vážený pane,
studuji ctvrtým rokem obor Ochrana životního prostredí na Prírodovedecké fakulte Univerzity Karlovy. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma „Prístupnost národních parku a chránených krajinných oblastí pro osoby s pohybovým omezením“. Cílem práce je nejen zmapovat a porovnat situaci u nás a v zahranicí, ale predevším pokusit se prispet ke zlepšení dostupnosti chránených prírodních území pro všechny. Toto téma jsem si nevybrala náhodou. Behem tríleté praxe v Jedlickove ústavu v Praze, kde jsem pracovala jako dobrovolná vychovatelka, jsem poznala, jaká omezení a casto neprekonatelné prekážky na vozíckáre všude cíhají. Prostrednictvím tohoto dotazníku se chci seznámit s vašimi zkušenostmi, názory a práními, což mi velmi pomuže orientovat se v dané problematice. Proto vás prosím o jeho vyplnení a zároven vás ujištuji, že údaje , které vyplníte, nebudou použity k jiným úcelum než pro mou diplomovou práci popr. odborné clánky ci publikace týkající se daného tématu. Dotazník je zcela anonymní, takže nemusíte uvádet žádné osobní údaje. Prípadné nejasnosti, otázky nebo pripomínky s vámi ráda zkonzultuji, popr. mužete kontaktovat vedoucí mé diplomové práce, paní RNDr. Dagmar Dzúrovou, CSc. (tel: 221 95 1390, e-mail: dzurova@natur.cuni.cz)

Dekuji

Vanda Kasperová, Kupeckého 761, Praha 4
Tel. 775 059 768
Email: starapanda@atlas.cz

Partner dotazníku:     www.bezbarier.cz
 ÚDAJE O VÁS
 1) Pohlaví  / Věk    Muž      Žena    /
 2) Nejvyšší dosažené vzdelání:    
 Soucasné zamestnání:    
 Rodinný stav:    
 Trvalé bydlište:    
 Jsem držitelem prukazu:    
 Mám k dispozici asistenta?  

  Pokud ano, je to:

    Pokud ano, doprovází vás pri vašich výletech do prírody?
   Ano      Ne   

 

   Ano      Ne   
 Jsem pohybove omezený/á:    
 Používám:    
  Uveďte jaký:
  
 INSTRUKCE - Vlastní dotazník
 1) Jezdíte do prírody?    
 2) Preferujete:    
 3) Uprednostnujete pred výlety do prírody zábavu ve meste?

     Pokud ano, je to zejména protože:  
     Ano      Ne   

  
 4) Co vás nejvíce láká na pobytu v prírode:   
 5) Jaké je hlavní kritérium, podle kterého se rozhodnete, kam se vypravíte na výlet?    
 6) Jaké aktivity vedoucí ke zprístupnení chránené krajinné oblasti nebo národního parku ( CHKO/NP ) byste nejvíce ocenil/a ?    
 7) Jakým zpusobem by pro vás bylo nejsnadnejší získávat informace o zprístupnování jednotlivých prírodních chránených území?    
 8) Navštívil/a jste v posledních peti letech nejaké chránené území ( CHKO/NP )?
Pokud ano: Jak se toto chránené území jmenovalo?  
   Ano      Ne   

  
 9) Jaké chránené prírodní oblasti byste rád/a navštívil/a v budoucnu?    
 10) Jste clenem nebo se prímo podílíte na cinnosti nejaké neziskové organizace/obcanského sdružení, které se zabývají problematikou bezbariérovosti?    Pokud ano, vepište název:    Ano      Ne   

  
 Odesli    
 DEKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI VANDA KASPEROVÁ