Domů

Domů Kontakt > Stanovy

info@bezbarier.cz

STANOVY SDRUŽENÍ BEZ BARIÉR


Čl. I - Název a sídlo

BEZ BARIÉR (dále jen sdružení) má své sídlo v Brně, Mikulovská 9. Anglický ekvivalent jeho jména zní: NO BARRIERS.

Čl. II - Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. III - Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:
 1. zprostředkování informací pro zdravotně hendikepované občany a tím zvýšení jejich informovanosti
 2. distribuce informací při využití výpočetní techniky (Internet) a dalších médií,
 3. provádění popisu bezbariérových objektů a dopravy a snaha o zlepšení přístupnosti pro hendikepované ve společnosti,
 4. vytváření aktivit směřujících k integraci hendikepovaných do společnosti v oblasti řešení bariér a jejich zaměstnávání s důrazem na budování pracovních míst především s využitím informačních technologií,
 5. spolupráce s dalšími organizacemi jenž se zasazují o zlepšení životního prostoru zdravotně hendikepovaných občanů,
 6. propagace a prosazování principů občanské společnosti.

Čl. IV - Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména
 1. poskytování informací pro zdravotně hendikepované občany,
 2. popis, zpracování a prezentace dat v oblasti překonávání bariér s důrazem na principy nezávislého života (independent living),
 3. publikování získaných dat pomocí elektronických médií, Internetu a tiskovin,
 4. poradenská činnost, pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
 5. zajišťování pracovních příležitostí především s využitím informačních technologií.

Čl. V - Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení.. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.
 2. Člen sdružení má právo
  1. účastnit se jednání členské schůze,
  2. volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
  4. podílet se na praktické činnosti sdružení.
 3. Člen sdružení má povinnost
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
  2. aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
  3. účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 4. Členství ve sdružení zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení,
  2. úmrtím člena sdružení,
  3. zánikem sdružení,
  4. vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.
 5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
 6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do šesti měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. VI - Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:
 1. členská schůze,
 2. výbor,
 3. revizor sdružení.
 1. Členská schůze
  1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby
   1. schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
   2. zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,
   3. schválila zprávu o činnosti a hospodaření sdružení předkládanou výborem,
   4. určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
   5. schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
   6. zvolila čestné členy sdružení,
   7. rozhodla o zániku sdružení.
  2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.
 2. Výbor
  1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
  2. Výbor sdružení má 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
 3. Revizor sdružení
  1. Revizor sdružení je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Revizor sdružení dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že revizor sdružení zjistí nedostatky, je oprávněn svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.
Komentář: Sdružení nemá předsedu, v jeho čele stojí kolektivní statutární orgán "výbor". Výhodou je větší počet oprávněných statutárních zástupců, demokratičtější způsob přijímání operativních rozhodnutí a také odpadají eventuelní rozpaky spojené s volbou předsedy.

Čl. VII - Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.

Čl. VIII - Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. IX - Hospodaření sdružení

 1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
 2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.
 3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
 4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. X - Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.
Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.